ספר

לראשונה בארץ "מדריך מעשי" ומקיף בכל שאלת היחסים של תאגידי המים והביוב מול הצרכנים של שירותי המים וביוב.

בחודש ספטמבר 2011 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב בנושא אמות המידה לשירות. במסגרת הכללים הנ"ל קבעה הרשות הממשלתית למים וביוב הוראות שבאו להבטיח מתן שירות ברמה גבוהה לצרכני תאגידי המים והביוב.

ב"מדריך מעשי" זה המטרה היא להסביר ולפשט ככל הניתן את הכללים בהיבטים הצרכניים. "המדריך המעשי" נועד לתת מענה מעשי בסוגיות שוטפות הקשורות במתן שירותי מים וביוב לצרכנים של תאגידי המים והביוב.

מבין נושאי המדריך המעשי:

הגדרות בקשר לכמויות צריכה; בדיקה השוואתית של צריכת המים על-ידי תאגיד המים והביוב והודעות לצרכנים; צריכה חריגה הנובעת מנזילה; הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת); בקשה לעריכת בירור של חשבון תקופתי; בקשה לעריכת "בדיקות נוספות" ובדיקת מבדקה; החלפת משלמים; חיוב לפי "הערכת צריכה"; בקשה לבירור חיוב חריג וזיכוי צרכן במקרים חריגים; התקנת מד מים נוסף; הסדר תשלומים; עדכון נפשות לצורך "כמות מוכרת"; קריאות תקופתיות והחשבון התקופתי; חיוב בריבית והשבת חיוב ששולם ביתר; הטבה לאוכלוסיות זכאיות; חיוב ב"דמי שימוש קבועים"; הפחתה בחיוב בגין שירותי ביוב; גניבות מים; ניתוק מים בשל חוב; ניתוק מים לבקשת צרכן; רישום חברת ניהול בבית משותף כצרכן; תשלום פיצוי לצרכן בשל הפרת אמות-מידה; דוגמאות לטפסים כגון: הודעה בדבר צריכה חריגה ולעניין הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, הודעה בדבר חשש לנזילה, טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס, בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים; התראה על הכוונה להגיש בקשה למנהל רשות המים לצורך ביצוע פעולת ניתוק; דוגמאות לנוסחים כגון: נוסח מוצע להודעה על בקשת צרכן לניתוק מים, נוסח מוצע למכתב תשובה לצרכן שפנה בבקשה לבירור חיוב, נוסח מוצע - מכתב לצרכן - היעדר גישה למד המים והודעה על חיוב לפי הערכה/אומדן ועוד.

"המדריך המעשי" מכיל טבלאות מפורטות המבהירות את הנושאים דלעיל והופכות את "המדריך המעשי" למכשיר עזר, קל לשימוש ולהבנה בנקל. ה"מדריך המעשי" מוגש בכריכה קשה ומהודרת. .