חדשות

שינוי תנאי בחוזה שנכרת בעקבות מכרז


המאמר פורסם באתר כלכליסט

פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון נדונה בהרחבה סוגיית שינוי תנאים בחוזה ההתקשרות שנכרת עם יזם בעקבות מכרז


13 אוקטובר 2021

למאמר המלא

ניהול משא ומתן במכרז במקרה שבו מתקיים פער בין ההצעות לאומדן

המאמר פורסם באתר כלכליסט

האם ניתן לנהל משא ומתן עם מציעים במכרז במקרה שבו מתקיים פער בין ההצעות לאמדן?


18 יולי 2021

למאמר המלא

קביעת קריטריונים לבחירת זוכה במכרז לאחר המועד להגשת הצעות

המאמר פורסם באתר כלכליסט

האם ניתן לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז לקבוע לראשונה קריטריונים לבחירת זוכה במכרז?


11 אוקטובר 2020

למאמר המלא

תחולת חוק הגנת הפרטיות, על שימוש במצלמות מעקב

לאחרונה הולך וגובר השימוש באמצעים טכנולוגיים לפיקוח ולמעקב חזותי, בין היתר באמצעות התקנת מצלמות. במאמר זה נסקור את עיקרי הוראות חוק הגנת הפרטיות בכל הקשור לשימוש במצלמות מעקב והנחיות רשם מאגרי מידע בנושא זה.

9 יולי 2020

למאמר המלא

ביצוע מרמתי כלפי בעל המכרז אינו יכול להיחשב כעמידה בתנאי מקדמי של ניסיון מוצלח

לאחרונה בחן בית המשפט העליון את השאלה האם ביצוע מרמתי כלפי בעל המכרז יכול להיחשב כניסיון מוצלח. להלן עיקרי פסק הדין שניתן ביום 19.08.2020 עעמ 3597/20 ארבע איי התפלה בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד האוצר, משרד האנרגיה ורשות המים

6 אוקטובר 2020

למאמר המלא

תאגידי המים והביוב לאן?

השיח הער בנושא תאגידי המים והביוב בעקבות החקיקה המתייחסת למיזוג התאגידים חושף פער גדול בין תדמיתם של התאגידים בתקשורת לבין העובדות בשטח. מאמר זה מתאר את מטרת החוק, התנהלות התאגידים לאורך השנים וכמה עובדות על קביעת תעריפי המים.


19 נובמבר 2019

למאמר המלא

פסילת מציע במכרז בשל ניסיון רע/שלילי

האם רשאית ועדת המכרזים לפסול מציע במכרז בשל ניסיון רע/שלילי? ואם כן, כיצד עליה לפעול לשם כך?

בגדרי מתחם השיקולים הרלוונטיים, רשאית ועדת המכרזים לשקול גם ניסיון קודם שלילי שנצבר לחובת מציע מסוים, אף אם מדובר בהצעה הזולה ביותר ובמיוחד אם מרכיב הניסיון הקודם נכלל במפורש בתנאי המכרז.

10 מאי 2020

למאמר המלא

מתי תמומש ערבות בנקאית במכרז ומהן הסיבות בעטיין יתערב בית המשפט בנושא זה?

האם רשות יכולה לממש באופן מלא ערבות בנקאית לאחר שחברה שזכתה במכרז לא מימשה את זכייתה? שאלה זו נדונה לאחרונה על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים.


6 יוני 2019

למאמר המלא

איחור בהגשת הצעות במקרה של סתירה בין הוראות במכרז באשר למועד ההגשה

כיצד על ועדת המכרזים לנהוג כאשר במכרז שפורסם צוינו הוראות סותרות לגבי שעת הגשת ההצעה ואחת ההצעות הוגשה לאחר פתיחת תיבת המכרזים.


20 ספטמבר 2019

למאמר המלא

עיון בפרוטוקולים של וועדות מכרזים מכח חוק חופש המידע

עורכים מכרזים? חשוב שתדעו כי גם מי שלא השתתף במכרז זכאי לדרוש מידע, וזאת מכח חוק חופש המידע. בתחילת שנת 2019 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בסוגיה הנוגעת למתן זכות עיון בפרוטוקולים של ועדת מכרזים מכוח חוק חופש המידע.


23 מאי 2019

למאמר המלא

חובתו של מעסיק להציע לעובד תפקיד חלופי טרם פיטוריו

עובדים ומעסיקים רבים אינם מודעים לכך שעל מעסיק המעוניין לפטר עובד חלה חובה בנסיבות מסוימות לחפש תפקיד חלופי לעובד טרם פיטוריו. חובה זו מכונה גם "חובת ההשתדלות".


30 מאי 2019

למאמר המלא