חדשות

האם הגרלה ומכרז "הולכים יחד"?

המאמר פורסם באתר כלכליסט

האם עורך המכרז יכול לעשות שימוש בהגרלה בהליך מכרזי?


8 פברואר 2024

למאמר המלא

דיני המניעות בתקיפת תנאי המכרז לאחר הגשת הצעות במכרז

המאמר פורסם באתר כלכליסט

מהו המועד הקריטי ליצירת המניעות – מועד הגשת ההצעות או מועד פרסום זהותו של הזוכה במכרז?


18 דצמבר 2023

למאמר המלא

פטור קבלן זר מתחולת רישום קבלני

המאמר פורסם באתר כלכליסט

אימתי קבלן זר יקבל "פטור" מחובה להירשם בפנקס הקבלנים בסיווג קבלני לביצוע עבודות קבלניות?


16 אוגוסט 2023

למאמר המלא

זכות העיון במסמכי הצעה שלא זכתה במכרז

המאמר פורסם באתר כלכליסט

האם עומדת למשתתף במכרז הזכות לעיין גם במסמכי הצעה שלא זכתה במכרז?


03 מאי 2023

למאמר המלא

הליכי שימוע במכרז

המאמר פורסם באתר כלכליסט

חובתה של רשות מנהלית אשר החליטה שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר במכרז ליתן זכות טיעון לבעל ההצעה הזולה


 7 פברואר 2023

למאמר המלא

מסגרת שיקול הדעת שיש לראש הרשות המקומית ולמועצה לדחות את המלצת ועדת המכרזים להתקשר עם המציע הזול ביותר

המאמר פורסם באתר כלכליסט

המלצתה של ועדת המכרזים לפי צו המועצות המקומיות ופקודת העיריות, כגוף מייעץ, נחשבת כעצה שאינה מחייבת. אולם ככל שההמלצה נדחית, על הרשות המנהלית לנמק בצורה מפורטת את השיקולים שעמדו בבסיס החלטתה לחרוג מן ההמלצה, ככל שהחליטה לעשות כן. במסגרת בחינת השיקולים כאמור, הרשות המנהלית ובראשה ראש הרשות, נדרשים לדיני המכרזים ולאינטרסים המונחים בבסיס המכרז ולנמק החלטתם בהתאם

16 נובמבר 2022

למאמר המלא

שיקול הדעת של ועדת המכרזים בפסילת הצעה פגומה או בהשלמת החסר בדיעבד

המאמר פורסם באתר N12

שיקול הדעת של ועדת המכרזים בפסילת הצעה פגומה או בהשלמת החסר בדיעבד. הכלל הוא שהצעה פגומה שהוגשה למכרז תיפסל. לצד זאת, לוועדת המכרזים שיקול דעת שלא לפסול הצעה כאמור "מטעמים מיוחדים שיירשמו". במצב כזה, וועדת המכרזים רשאית להתיר למציע לתקן את הצעתו

31 אוגוסט 2022

למאמר המלא

האם רשאית בעלת מכרז להחליט על ביטול המכרז לאחר שהוגשו הצעות למכרז?

המאמר פורסם באתר N12

כשם שלבעל מכרז הזכות לפרסם את המכרז כך גם עומדת לו הזכות לבטל את המכרז. עם זאת, ביטול מכרז לאחר שהוגשו הצעות הינו צעד בו יש לנקוט במקרים יוצאי דופן. במסגרת פסק דין שניתן בחודש יוני 2022 בבית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נבחנה החלטה לביטול מכרז בשלב שלאחר שהוגשה הצעה למכרז ובטרם פתיחתה

20 יולי 2022

למאמר המלא

מהו דינה של הצעה למכרז שצורף אליה תצהיר כוזב המשפיע על ניקוד איכות?

המאמר פורסם באתר כלכליסט

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים נדונו ההשלכות והמשמעויות הנובעות ממתן תצהיר כוזב על ידי מציע במסגרת הצעתו למכרז. במאמר זה מוצגים הניתוח והמסקנות

08 מאי 2022

למאמר המלא

חילוט ערבות

המאמר פורסם באתר כלכליסט

האם ועדת מכרזים רשאית לחלט ערבות של מציע במכרז אף אם לא נגרם לרשות נזק?27 ינואר 2022

למאמר המלא

טוהר המידות כשיקול רלוונטי במסגרת מכלול השיקולים הנבחנים ע"י וועדת המכרזים

המאמר פורסם באתר כלכליסט

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים, עמד בית המשפט על השיקול שעניינו התחשבות בטוהר המידות של מציע במכרז, במסגרת מכלול השיקולים הנבחנים על ידי ועדת המכרזים.

23 דצמבר 2021

למאמר המלא

שינוי תנאי בחוזה שנכרת בעקבות מכרז

המאמר פורסם באתר כלכליסט

פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון נדונה בהרחבה סוגיית שינוי תנאים בחוזה ההתקשרות שנכרת עם יזם בעקבות מכרז13 אוקטובר 2021

למאמר המלא

ניהול משא ומתן במכרז במקרה שבו מתקיים פער בין ההצעות לאומדן

המאמר פורסם באתר כלכליסט

האם ניתן לנהל משא ומתן עם מציעים במכרז במקרה שבו מתקיים פער בין ההצעות לאמדן? 


18 יולי 2021

למאמר המלא

קביעת קריטריונים לבחירת זוכה במכרז לאחר המועד להגשת הצעות

המאמר פורסם באתר כלכליסט

האם ניתן לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז לקבוע לראשונה קריטריונים לבחירת זוכה במכרז? 


11 אוקטובר 2020

למאמר המלא

ביצוע מרמתי כלפי בעל המכרז אינו יכול להיחשב כעמידה בתנאי מקדמי של ניסיון מוצלח

לאחרונה בחן בית המשפט העליון את השאלה האם ביצוע מרמתי כלפי בעל המכרז יכול להיחשב כניסיון מוצלח. להלן עיקרי פסק הדין שניתן ביום 19.08.2020 עעמ 3597/20 ארבע איי התפלה בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד האוצר, משרד האנרגיה ורשות המים.

6 אוקטובר 2020

למאמר המלא

תחולת חוק הגנת הפרטיות, על שימוש במצלמות מעקב

לאחרונה הולך וגובר השימוש באמצעים טכנולוגיים לפיקוח ולמעקב חזותי, בין היתר באמצעות התקנת מצלמות. במאמר זה נסקור את עיקרי הוראות חוק הגנת הפרטיות בכל הקשור לשימוש במצלמות מעקב והנחיות רשם מאגרי מידע בנושא זה.

9 יולי 2020

למאמר המלא

פסילת מציע במכרז בשל ניסיון רע/שלילי

האם רשאית ועדת המכרזים לפסול מציע במכרז בשל ניסיון רע/שלילי? ואם כן, כיצד עליה לפעול לשם כך? 

בגדרי מתחם השיקולים הרלוונטיים, רשאית ועדת המכרזים לשקול גם ניסיון קודם שלילי שנצבר לחובת מציע מסוים, אף אם מדובר בהצעה הזולה ביותר ובמיוחד אם מרכיב הניסיון הקודם נכלל במפורש בתנאי המכרז.              

10 מאי 2020

למאמר המלא

תאגידי המים והביוב לאן?

השיח הער בנושא תאגידי המים והביוב בעקבות החקיקה המתייחסת למיזוג התאגידים חושף פער גדול בין תדמיתם של התאגידים בתקשורת לבין העובדות בשטח. מאמר זה מתאר את מטרת החוק, התנהלות התאגידים לאורך השנים וכמה עובדות על קביעת תעריפי המים.


19 נובמבר  2019

למאמר המלא

איחור בהגשת הצעות במקרה של סתירה בין הוראות במכרז באשר למועד ההגשה

כיצד על ועדת המכרזים לנהוג כאשר במכרז שפורסם צוינו הוראות סותרות לגבי שעת הגשת ההצעה ואחת ההצעות הוגשה לאחר פתיחת תיבת המכרזים.                 


20 ספטמבר 2019

למאמר המלא

מתי תמומש ערבות בנקאית במכרז ומהן הסיבות בעטיין יתערב בית המשפט בנושא זה?

האם רשות יכולה לממש באופן מלא ערבות בנקאית לאחר שחברה שזכתה במכרז לא מימשה את זכייתה? שאלה זו נדונה לאחרונה על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים. 


6 יוני 2019

למאמר המלא

חובתו של מעסיק  להציע לעובד תפקיד חלופי טרם פיטוריו

עובדים ומעסיקים רבים אינם מודעים לכך שעל מעסיק המעוניין לפטר עובד חלה חובה בנסיבות מסוימות לחפש תפקיד חלופי לעובד טרם פיטוריו. חובה זו מכונה גם "חובת ההשתדלות".                                                                                                                  


30 מאי 2019

למאמר המלא

עיון בפרוטוקולים של וועדות מכרזים מכח חוק חופש המידע

עורכים מכרזים? חשוב שתדעו כי גם מי שלא השתתף במכרז זכאי לדרוש מידע, וזאת מכח חוק חופש המידע.  בתחילת שנת 2019 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בסוגיה הנוגעת למתן זכות עיון בפרוטוקולים של ועדת מכרזים מכוח חוק חופש המידע. 


23 מאי 2019

למאמר המלא