חדשות

עיון בפרוטוקולים של וועדות מכרזים מכח חוק חופש המידע

עורכים מכרזים? חשוב שתדעו כי גם מי שלא השתתף במכרז זכאי לדרוש מידע, וזאת מכח חוק חופש המידע.

בתחילת שנת 2019 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בסוגיה הנוגעת למתן זכות עיון בפרוטוקולים של ועדת מכרזים מכוח חוק חופש המידע.

במרכז הפרשה עומדת הגב' חני בריגע, תושבת ירוחם, אשר חשדה באי סדרים שהתקיימו במכרז מסוים ובשל כך ביקשה לקבל פרוטוקולים של ישיבות ועדות המכרזים של המועצה המקומית ירוחם. לאחר שבקשתה נדחתה היא הגישה את תביעתה כנגד המועצה המקומית ירוחם והממונה על חוק חופש המידע יניב אפטור.

הנימוק לדחיית בקשתה של הגב' בריגע, התייחס לכך שההצעות שמוגשות לוועדת המכרזים הן הצעות חסויות. לטענתו של אפטור, ההצעות מוגשות בהליך תחרותי ועל מנת להבטיח את עצמאות שיקול דעתם של חברי הוועדה, יש לשמור בסודיות את כל הקשור לעבודת הוועדה וזאת על פי סעיף 6 לצו המועצות המקומיות. בית המשפט לעניינים מנהליים קבע כי הוראות הצו של המועצות המקומיות אכן אוסרות על פרסום הפרוטוקולים של ישיבות וועדת המכרזים וקבע עוד כי מסירת פרוטוקולים של ועדת המכרזים עלולה לחשוף מידע על משתתפים במכרז באופן שיפגע בפרטיותם. בהמשך להחלטה זו של בית המשפט לעניינים מנהליים, הגישה הגב' בריגע ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון ניתח את ההוראות בנושא שמירת סודיות שבחקיקה בנושא מכרזים לצד הוראות חוק חופש המידע והסביר שהוראות אלו נועדו להטיל חובת סודיות על וועדות המכרזים וכל העוסקים בה מתוקף תפקידם על מנת שהמידע לא יימסר לגורמים שלא מוסמכים לקבלו. בית המשפט הבהיר כי קבלת מידע על-אודות דרכיו ואורחותיו של השלטון חיונית היא ליכולתו של הציבור לפקח על פעילותן של רשויות השלטון. ידיעתן של רשויות השלטון כי הן חשופות לביקורת תביא מצדה ליתר סדר ומשטר ותרתיע אותן מעשיית מעשים החורגים מן המותר והראוי. התכלית המרכזית של חוק חופש המידע היא מתן כלים לאזרח לקיים בקרה על רשויות השלטון ועל מעשיהן ומחדליהן.

בנסיבות שפורטו לעיל בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי הגב' בריגע תהא רשאית להגיש לממונה בקשה מצומצמת לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, שתיבדק בהתאם לאמות המידה הקבועות בחוק חופש המידע.


23 מאי 2019