חדשות

קביעת קריטריונים לבחירת זוכה במכרז לאחר המועד להגשת הצעות

האם ניתן לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז לקבוע לראשונה קריטריונים לבחירת זוכה במכרז?

לאחרונה נדונה סוגייה זו בפסק דינו של בית המשפט לעניינים מקומיים מיום 13.09.2020 (עת"מ (חי') 35980-03-20 תלמים – תעסוקה בע"נ נ' מועצה מקומית מעלה עירון).

בפסק הדין נדון מקרה בו לאחר שהוגשו ההצעות למכרז קבעה הרשות המקומית לראשונה קריטריונים לקביעת הניקוד לגבי כל אחת מאמות המידה שנקבעו בתנאי המכרז. במסגרת ההחלטה הרשות הוסיפה מבחני משנה כיצד יש לדרג כל אחת מההצעות.

בית המשפט לעניינים מנהליים קבע כי המכרז, בדרך בה נוהל על ידי הרשות המקומית, הינו פסול ודינו להתבטל וכן קבע כדלקמן:

א. התנהגות הרשות המקומית משולה להליך בו ארבעה מציעים מתבקשים לירות חיצים כדי לבחור את הטוב מביניהם, לאחר יריית החיצים ניגשה הרשות המקומית ללוח המטרה שרטטה את עיגול המטרה סביב החץ של אחד המציעים והכריזה עליו כזוכה. כך לא מתנהל הליך של בחירת זוכה במכרז.

ב. הוספת התנאים בדיעבד מנעה את העמדת עורך המכרז על טעותו מראש בעת פתיחת ההליך.

ג. תקנה 22 לתקנות חובת מכרזים קובעת כי ועדת המכרזים תכלול במסמכי המכרז את פירוט כל אמות המידה, מבחני המשנה, את המשקל היחסי שיינתן לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז ואופן שקלולם.

קבעה ועדת המכרזים משקל יחסי לאמות המידה – תפרט במסמכי המכרז את המשקל היחסי של כל אחת מאמות המידה, ושל מבחני המשנה לאמות המידה, ככל שנקבעו.

ד. בית המשפט הפנה לפסק דינה של כב' השופטת בייניש (עע"מ 7357/03 רשות הנמלים נגד צומת מהנדסים (פורסם בנבו) (27.09.2004) ) אשר קבעה כי הדרישה לפרסם במסמכי המכרז את מרב הפרטים אודות אמות המידה נגזרת מחובת הרשות המינהלית להודיע על הקריטריונים להכרעתה. ככלל, מן הראוי, הן מבחינת יעילות מערכת המכרזים הן מבחינת שקיפות פעולות הרשות ותקינותן המינהלית, שמסמכי המכרז יכילו באופן מפורט ככל האפשר את אמות המידה שייבחנו ע"י ועדת המכרזים, על משקלן ואופן חישובן.

ה. בית המשפט קיבל את עמדת העותרת כי הסיבות בגינן יש למנוע קביעת קריטריונים לניקוד הצעות לאחר פתיחת המעטפות היא כדי למנוע התאמת הקריטריונים החדשים למציע אותו רוצה הרשות לראות כזוכה מצד אחד וכדי לאפשר למציע להתאים הצעתו לקריטריונים על פיהם עומדים לבחון אותה מצד שני.

לאור האמור, ככלל לא ניתן לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז לקבוע קריטריונים לבחירת זוכה במכרז.

המאמר פורסם באתר כלכליסט


אודליה פורר ויצמן, עו"ד ונוטריון

11 אוקטובר 2020