חדשות

הליכי שימוע במכרז

חובתה של רשות מנהלית אשר החליטה שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר לאפשר לבעל ההצעה הזולה להשמיע טענותיו טרם קבלת החלטה העלולה לפגוע בו. 

הבסיס הנורמטיבי לקיומה של חובת השימוע מצוי בהוראת סעיף 21 (ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993 הקובע:

"וועדת המכרזים תבחר את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות  ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתנה לבעל ההצעה  הזולה או היקרה ביותר ,  לפי העניין,  הזדמנות להביא טענותיו בפניה...". 

הוראה דומה מצויה בסעיף 22 (ה) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות  (מועצות אזוריות) תשי"ח -1958.

בפסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים שניתן לאחרונה בעת"מ 27060-11-22 (26.01.2023) נדון מקרה שבו זכייתה של חברה במכרז ראשון בוטלה כדין נוכח התנהלות חסרת תום לב, מאיימת וקלוקלת של אותה חברה. 

הרשות המקומית פרסמה מכרז שני באותו עניין ואותה חברה שזכייתה בוטלה במכרז הראשון הגישה הצעתה למכרז השני. ועדת המכרזים פסלה את הצעתה בעיקר בשל אובדן האמון באותה חברה ונוכח איומיה והתנהלותה הקלוקלת.

בית המשפט קבע כי הרשות המקומית לא נתנה לאותה חברה זכות שימוע ולכן גם אם קיימים טעמים מיוחדים ונסיבות מיוחדות נוכח התנהלות אותה החברה במכרז הראשון, אין בכך כדי  להצדיק  אי מתן הזדמנות לבעל ההצעה הזולה ביותר להביא טענותיו בפניה. 

בית המשפט קיבל הטענה לפגיעה בזכות הטיעון ובהפרת חובת השימוע ובעטיה נעתר לסעד ביטול החלטת וועדת המכרזים במכרז השני לדחות את הצעת העותרת בלא שימוע. 

בית המשפט החזיר הדיון לוועדת המכרזים וקבע שעל וועדת המכרזים לזמן העותרת לשימוע.

בהתאם לאמור, על רשות מנהלית אשר החליטה שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר להקפיד לאפשר לבעל ההצעה הזולה להשמיע טענותיו טרם קבלת החלטה.

כאשר מבקשת וועדת המכרזים לקיים ישיבת שימוע למשתתף במכרז, מומלץ שתבצע הפעולות הבאות:

1. שליחת זימון מפורט לישיבת השימוע.

2. קיום שימוע בלב פתוח ובנפש חפצה.

3. עריכת פרוטוקול.

4. קבלת החלטות ונימוקן.


המאמר פורסם באתר כלכליסט


אודליה פורר-ויצמן, עו"ד ונוטריון שותפה במשרד, דובר - משרד עורכי דין

7 פברואר 2023